پنجمین همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران - بهمن ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹

پنجمین همایش فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران ۷ الی ۹ بهمن ماه ۹۴ برگزار شد. شعار این همایش «طب عمومی؛ بنیان ارایه خدمات نظام سلامت» بود.

همایش علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران - آبان ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
همایش علمی انجمن پزشکان عمومی ایران - مرداد ۹۴ پایان یافته
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
دومین همایش علمی جامع انجمن پزشکان عمومی ایران پایان یافته
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳